AklatanBiz Logo

Hanapin ang nakaimbak at istorikong impormasyon tungkol sa negosyo online

Bandila ng Bansa

Pilipinas Imbakan ng Direktoryo ng Negosyo

1.2 million Rekord ng Negosyo

AklatanBiz ay isang libre at malawakang imbakan ng pinagmulan o bahagyang rekord ng negosyo na nagbibigay ng mahahalagang impormasyon. Layunin naming ipreserba ang kumpletong database ng kasaysayan ng negosyo bilang sanggunian.

Kabilang sa aming mga rekord ang sumusunod

Pangalan, Address, Telepono

Email, Fax at Websites

oras ng operasyon

Pangunahing Kontak ng Negosyo

Pasok ng Kuwarta & Industriya

Impormasyong Demograpiko

Madalas na Naitatanong

Social Media Links

Kaugnay na mga Negosyo

Tingnan ang karagdagang 1.0 million para sa pinakabagong listahan ng negosyo sa aming kaakibat na website: bizippines.com